fbpx
1procent

Organizacja
Pożytku
Publicznego
KOPIUJ KRS >

EnglishFrenchGermanPolishSpanish
My Skarbowcy

Kontrole Kontrole Kontrole

Udostępnij

Pragniemy poinformować, że kolejna kontrola, której poddana została Fundacja Skarbowości zakończyła się pozytywnie, protokół końcowy nie zawiera żadnych zaleceń i wniosków pokontrolnych a w ustnej opinii kontrolujących zostaliśmy ocenieni jako wzorowo prowadzona organizacja – zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym.

WARTO WIEDZIEĆ

  • Fundacja Skarbowości jest jedyną Organizacją Pożytku Publicznego działającą od 2000r. przede wszystkim  na rzecz pracowników KAS oraz MF i działa na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która reguluje zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych i współpracy organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, przy czym „Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
  • Na ponad 100 tys. organizacji pozarządowych działających w Polsce tylko ok. 9 tys. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego w związku z tym sprawozdania merytoryczne i finansowe Fundacji podlegają co roku kontrolom jakim poddawane są OPP pozyskujące 1%.
  • W rankingu zaufania OPP Fundacja znajduje się obecnie na bardzo wysokim 104 miejscu/na 8  869 OPP pozyskujących 1%

Zaufanie mierzone ilością osób, które przekazują 1% na działalność organizacji

  • Zgodnie z Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 /w zał./: „W świetle Preambuły Konstytucji RP relacje państwo – obywatel i organizacje obywatelskie powinny układać się w myśl zasady pomocniczości, która oznacza, że zadania, jakie mogą być realizowane przez jednostkę̨ (obywatela lub organizację obywatelską), nie powinny być wykonywane przez państwo. Misją i zadaniem państwa jest tak wspierać budowę̨ i rozwój sektora obywatelskiego, by organizacje obywatelskie mogły skutecznie działać na rzecz dobra wspólnego. Właściwie funkcjonujący sektor obywatelski to istotny element demokracji i rozwoju społecznego, a co za tym idzie ważny element funkcjonalny życia publicznego. W związku z tym, jednym z priorytetów kształtowania polityki państwa w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego powinno być przeciwdziałanie wszelkim barierom i przeszkodom stojącym na drodze rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych to działania zmierzające do podniesienia skuteczności, efektywności i konkurencyjności działania organizacji pozarządowych w zakresie realizacji ich działań misyjnych oraz poszerzanie grupy organizacji mających odpowiedni potencjał do podejmowania aktywności na rzecz wspólnoty. Wśród licznych barier i problemów na polu funkcjonowania instytucjonalnego, jakie są zgłaszane przez organizacje pozarządowe, wiele może zostać usuniętych lub złagodzonych przez wdrożenie odpowiednich mechanizmów wspierających.”
  • Zgodnie z ustawą o Narodowym Instytucie Wolności: „Aktywność obywateli, oddolnie i na zasadach dobrowolności angażujących się w zorganizowane działania na rzecz dobra wspólnego, niosących pomoc i wsparcie potrzebującym nawiązuje do wielkiego dziedzictwa polskiej wolności i wyraża ideały społeczeństwa obywatelskiego” oraz „Społeczeństwo obywatelskie jest wspólną̨ przestrzenią, która służy praktykowaniu cnót obywatelskich, takich jak odpowiedzialność́ za naród i wspólnoty lokalne, solidarność oraz zaangażowanie w budowę oddolnych instytucji obywatelskich. Bez umiejętności dostrzegania i pomnażania dobra wspólnego zabraknie obywatelskich więzi społecznych, które są̨ fundamentem kapitału społecznego.”

KONTROLE /oprócz corocznie kontrolowanych sprawozdań merytorycznych i finansowych

Lp. Rok przeprowadzenia kontroli Organ kontrolujący Okres kontrolowany Zakres kontroli
1. 2004 Naczelnik Urzędu Skarbowego

 

2004 Rozliczenie z budżetem w zakresie podatku VAT
2. 2007 Naczelnik Urzędu Skarbowego

 

2005 Rozliczenie z budżetem podatnika i płatnika
3. 2012 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej 2010-2011 Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku  dochodowego od osób prawnych oraz od towarów i usług
4. 2014 Wojewoda – na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2012-2013 Sporządzanie sprawozdań, wykorzystanie środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego
5. 2018 Ministerstwo Finansów

 

2014-2016 Sprawozdania z działalności
6. 2018 Naczelnik Urzędu Skarbowego

 

2016 Prawidłowość rozliczenia z budżetem w zakresie podatku CIT i VAT
7. 2019 Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej 2018-2019 Działalność organizacji pożytku publicznego

 * Wszystkie kontrole zakończone pozytywnie

 

Zespół Fundacji Skarbowości

    Calculate Shipping