fbpx
1procent

Organizacja
Pożytku
Publicznego
KOPIUJ KRS >

EnglishFrenchGermanPolishSpanish
My Skarbowcy

Informacje prawne

STATUT FUNDACJI

Statut fundacji

T E K S T J E D N O L I T Y

STATUTU

FUNDACJI SKARBOWOŚCI IM. JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY Z DNIA 18 LISTOPADA 2015 R.

ROZDZIAŁ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą: Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II, zwana dalej

Fundacją, ustanowiona przez:

 • – Sławomira Dworskiego,
 • – Tomasza Dworskiego,
 • – Ryszarda Pruczkowskiego,
 • – Grażynę Polachowską,
 • – Leszka Walczaka,

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym w Kancelarii Emilii Chojnowskiej Notariusza w Bydgoszczy za numerem repertorium A nr 7620/1999 z dnia 30 sierpnia 1999 r., zmienionym aktem notarialnym z dnia 16 marca 2000 zarejestrowanym pod numerem 1661/2000 repertorium A powołanej kancelarii, działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (jedn. tekst: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz.

§ 4.

Właściwym ministrem jest Minister Finansów.

§ 5.

 1. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami RP.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6.

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.
 2. wykreślony.

§ 7.

Fundacja używa pieczęci prostokątnej z napisem:

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II w Bydgoszczy.

§ 8.

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

ROZDZIAŁ 2.

CELE FUNDACJI I ZASADY DZIAŁANIA

§ 9.

Celem Fundacji jest niesienie pomocy na rzecz ogółu osób potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim obecnym i byłym pracownikom skarbowym oraz członkom ich rodzin, a także niesienie pomocy charytatywnej bądź udzielanie innej formy wsparcia w szczególnych przypadkach losowych, a także umacnianie więzi środowiskowych między pracownikami skarbowości.

§ 10

 1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
   1. niesienie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i prawnej osobom potrzebującym, ciężko chorym, niepełnosprawnym, w tym obecnym i byłym pracownikom skarbowym oraz członkom ich rodzin, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,

   1. pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w tym obecnym i byłym pracownikom skarbowym oraz członkom ich rodzin,
   1. organizowanie wszelkich form rehabilitacji, leczenia oraz wypoczynku,
   1. kształtowanie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom,
   1. organizowanie grup terapeutycznych, socjoterapeutycznych oraz grup wsparcia,
   1. organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rekreacyjnych,
   1. organizowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy,
   1. organizowanie zajęć warsztatowych w zakresie kultury i sztuki dla dzieci i młodzieży,
   1. organizowanie szkoleń, konferencji, kursów oraz upowszechnianie wiedzy o zawodzie pracownika skarbowego i warunkach jego pracy oraz funkcjonowaniu polskiej administracji skarbowej,

   1. współpracę i współdziałanie z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami oraz krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i finansowymi, a także z osobami fizycznymi w zakresie popularyzacji w środkach masowego przekazu celów Fundacji.

 1. Jeżeli trudna sytuacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest następstwem popełnionego przez potrzebującego przestępstwa lub naruszenia zasad etyki zawodowej udzielenie przez Fundację pomocy nie jest możliwe.
 2. Działalność Fundacji, o której mowa w pkt 1. ma charakter działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 101.

Dla realizacji celów, Fundacja będzie prowadzić działalność statutową nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:

 1. działania na rzecz osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);
 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób (PKD 88.99.Z);
 1. działalności charytatywnej (PKD 88.99.Z);

oraz działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:

 1. działalność wydawnicza, obejmująca wydawanie fotografii, rycin i kart pocztowych, kalendarzy, formularzy, plakatów itp. (PKD 58.19.Z)
 1. działalność edukacyjna, obejmująca prowadzenie kursów, seminariów, konferencji itp. (PKD 85.59.B)

ROZDZIAŁ 3.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11.

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i instytucji, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.
 2. Wykreślony.
 3. Wykreślony.

§ 12.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2000 (słownie: dwóch tysięcy) złotych, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000 (słownie: jednego tysiąca) złotych.

§ 13.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 14.

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. subwencji i dotacji,
 1. dochodów ze zbiórek, kiermaszów, aukcji i innych imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
 1. odsetek bankowych i innych przychodów z praw majątkowych oraz kapitału Fundacji,
 1. przychodów z innych niż wyżej wymienione działań Fundacji, w tym działalności statutowej,
 1. Wykreślony.

§ 15.

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, z poszanowaniem donatorów, darczyńców i spadkobierców.

§ 16.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 5000 (słownie: pięć tysięcy) złotych lub – gdy idzie o osoby zagraniczne – 2000 (słownie: dwóch tysięcy) USD, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażają takie życzenie.

§ 18.

Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter honorowy i osobisty.

ROZDZIAŁ 4.

ORGANY FUNDACJI

§ 19.

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zgromadzenie Fundatorów,
  2. Zarząd Fundacji,
  3. Rada Fundacji.
 1. Z wyjątkiem uregulowań § 41,44 i 46 decyzje i uchwały Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
 1. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

§ 20.

 1. Zgromadzenie Fundatorów składa się z Fundatorów.
 2. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.

§ 21. Wykreślony

§ 22.

Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów.

§ 23.

 1. Zgromadzenie Fundatorów jest organem nadzorującym, opiniującym, oraz posiada uprawnienia inicjatywne.
 1. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
  1. uchwalanie zmian statutu Fundacji, 11) uchwalanie zmian celu Fundacji,
  2. wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
  3. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji, bądź podjętych z własnej inicjatywy,
  4. ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
  5. podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
  6. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji według zasad określonych w § 37,
  7. zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej działalności,
  8. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
  9. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
  10. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji,
  11. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  12. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji,
  13. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
  14. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu
  15. zatwierdzanie warunków pracy i płacy pracowników Fundacji.

 

§ 24.

 1. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje jego Prezydent bądź z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu Fundacji lub 2/3 Fundatorów – zgłoszony Prezydentowi na piśmie.

 1. Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwołane co najmniej dwa razy w roku.

§ 25.

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 26.

W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Prezydenta Zgromadzenia Fundatorów, powołuje ono ze swego grona inną osobę do sprawowania tej funkcji.

§ 27.

Wykreślony

ZARZĄD FUNDACJI

§ 28.

 1. Pierwszy Zarząd Fundacji tworzą Fundatorzy.
 2. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływany przez Zgromadzenie Fundatorów.
 3. Zarząd powołany jest na czas nieokreślony.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu Fundacji.
 5. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przez Zgromadzenie Fundatorów następuje w formie uchwały w razie:
  1. złożenia rezygnacji,
  1. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu Fundacji,
  1. choroby, ułomności, lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  1. niepełnienia obowiązków członka Zarządu Fundacji przez okres dłuższy niż rok,
  1. przekroczenia 75. roku życia,
  2. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu Fundacji,
  3. istotnego naruszenia postanowień statutu.

§ 29.

 1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
 2. Prezes Zarządu Fundacji wybierany jest przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 30.

Prezes Zarządu Fundacji z grona tworzącego Zarząd Fundacji wyznacza Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

§ 31.

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji działa według regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 32.

Zarząd Fundacji:

 1. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
 2. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 1. sprawuje zarząd jej majątkiem,
 2. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 3. występuje o przyznanie dotacji,
 4. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 1. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
 1. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
 2. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
 1. powołuje i odwołuje kierowników zakładów oraz określa regulamin organizacyjny zakładów.
 1. Zarząd może utworzyć stanowisko Dyrektora do bieżącego kierowania Fundacją. Stanowisko to można powierzyć wyłącznie członkowi Zarządu.

§ 33.

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes samoistnie lub dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.

§ 34.

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu Fundacji lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

§ 35.

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 36.

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji określa uchwała Zgromadzenia Fundatorów.

§ 37.

 1. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd Fundacji, po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Fundatorów.
 1. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji będzie wypłacane wyłącznie z wypracowanych środków.
 1. Przeciętne wynagrodzenie członka Zarządu Fundacji nie może być wyższe od dwukrotnego (dla dyrektora) lub półtora-krotnego (dla członka zarządu) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

RADA FUNDACJI

§ 371.

 1. Rada Fundacji jest organem kontroli nad działalnością Fundacji i składa się przynajmniej z dwóch członków powołanych i odwoływanych przez Fundatorów.
 2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz w roku.
 4. Rada Fundacji wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 7. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone

w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 372.

Do uprawnień Rady Fundacji w szczególności należy:

 1. Kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z kierunkami i planami działalności Fundacji określonymi przez Zgromadzenie Fundatorów;
 1. Kontrola wykonywania przez Zarząd Fundacji uchwał Zgromadzenia Fundatorów oraz kontrola zgodności działalności Zarządu Fundacji ze statutem;

 1. Opiniowanie spraw przedłożonych przez Zarząd;
 1. Ocena uchwał wykonywanych przez Zarząd oraz zgodności jego działania ze statutem.

ROZDZIAŁ 5.

WYKREŚLONY

§ 38.

Wykreślony

§ 39.

Wykreślony

ROZDZIAŁ 6.

ZMIANA CELU I STATUTU

§ 40.

 1. Decyzje w przedmiocie zmiany celu lub zmian w statucie zapadają większością 2/3 głosów Zgromadzenia Fundatorów w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Posiedzenie w sprawie zmiany celu bądź zmian w statucie zwołuje Zarząd Fundacji, zapraszając na nie osoby uprawnione do podjęcia decyzji w sprawie zmian. Zaproszenie należy wysłać na co najmniej 2 tygodnie przed terminem posiedzenia, przedstawiając proponowane zmiany.

ROZDZIAŁ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

§ 42.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 43.

 1. Decyzję o połączeniu podejmuje Zgromadzenie Fundatorów poprzez uchwałę zapadającą większością 2/3 głosów, podjętą na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Uchwała powinna zawierać oznaczenie Fundacji przejmującej oraz przyjęcie statutu stanowiącego podstawę dalszej działalności.
 3. Z momentem przejęcia przejmowana Fundacja przestaje istnieć jako osobny podmiot, a jej majątek w całości przechodzi na Fundację przejmującą.

§ 431.

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi,

 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 44.

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.

§ 45.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały podjętej na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 451.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych celach.

§ 46.

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 grudnia sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 47.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie finansowe za rok 2006

Sprawozdanie finansowe za rok 2006

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do cegiełek
   Calculate Shipping