1procent

ORGANIZACJA
POŻYTKU
PUBLICZNEGO

EnglishFrenchGermanPolishSpanish
My Skarbowcy

Obowiązki informacyjne RODO – konkurs plastyczny

Administratorem danych osobowych dzieci, ich opiekunów prawnych oraz nauczycieli/wychowawców jest Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II (85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 12/5, biuro@fundacjaskarbowosci.pl), zwana dalej Administratorem. Administrator wykorzystuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Dane osobowe:

  • dzieci (imię, nazwisko, data urodzenia, informacja o niepełnosprawności),

  • opiekunów prawnych (adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, jednostka skarbowa),

  • nauczycieli/wychowawców (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa placówki oświatowej)

– są wykorzystywane w celu przeprowadzenia VIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży do lat 16 pt. „Wolność jest w nas! Dumnie ze swojej Niepodległej”, zwanego dalej Konkursem, w tym kontaktu z osobami zaangażowanymi w Konkurs i i przekazania im ewentualnych nagród.

Przekazanie danych dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych odbywa się na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO); przetwarzanie danych nauczycieli/wychowawców – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontakt z tymi osobami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji konkursu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres realizacji Konkursu lub do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu przez osoby, których dane dotyczą. Wycofanie zgody może mieć miejsce w każdym czasie, może mieć jednak wpływ na realizację praw wynikających z regulaminu Konkursu.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo składania wniosku o dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania lub prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych – na zasadach określonych w RODO. Ponadto ma prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: biuro@fundacjaskarbowosci.pl.