1procent

ORGANIZACJA
POŻYTKU
PUBLICZNEGO

EnglishFrenchGermanPolishSpanish
My Skarbowcy

Obowiązki informacyjne RODO – wniosek o pomoc

Administratorem danych osobowych wnioskodawcy i osoby potrzebującej jest Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II (85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 12/5, biuro@fundacjaskarbowosci.pl), zwana dalej Administratorem. Administrator wykorzystuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Dane osobowe:

  • wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres e-mail, numer telefonu, inne dane przekazane przez wnioskodawcę),

  • osoby potrzebującej (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres e-mail, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia, w tym zawarte w dokumentacji medycznej, inne informacje przekazane przez wnioskodawcę)

– są wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniosku o pomoc, zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II.

Przekazanie danych wnioskodawców i osób potrzebujących odbywa się na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji wniosków lub udzielania pomocy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe będą wykorzystywane przez niezbędny dla rozpatrzenia wniosku lub udzielenia pomocy albo do momentu cofnięcia zgody przez osoby, których dane dotyczą. Wycofanie zgody może mieć miejsce w każdym czasie, może mieć jednak wpływ na realizację wniosku lub udzielenie pomocy przez Administratora.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo składania wniosku o dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania lub prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec wykorzystania danych – na zasadach określonych w RODO. Ponadto ma prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: biuro@fundacjaskarbowosci.pl.